Ventilation System

การระบายอากาศทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีการตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยหลักการระบายอากาศเป็น 5 ชนิด ตามลักษณะของการใช้งานดังนี้

การระบายอากาศโดยทั่วไปแบบธรรมชาติ (General Natural Ventilation)

การระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง (Dilution Ventilation)

การระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation)

การเสริมอากาศบริสุทธิ (Air Supply)

ระบบปรับอากาศ (Heating Ventilating and Conditioning System : HVAC : EVAP)

ระบบพัดลมอีแวป ใช้อากาศจากภายนอกมาผลิตลมเย็น – พัดลมอีแวป (Evap) ทำหน้าที่สร้างอากาศเย็น และกรอง อากาศให้สะอาด พร้อมส่งอากาศเย็นเข้าไปในระบบท่อส่งลม โดยใช้พัดลมที่มีกำลังแรงสูง อากาศเย็นจะเดินทางผ่าน ท่อหุ้มฉนวนน้ำหนักเบาที่จะช่วยรักษาอากาศให้เย็นอยู่เสมอระบบท่อส่งลมนี้มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ เพื่อสามารถส่งลมเย็นได้ทั้งแบบจ่ายลมเป็นจุด (SPOT AIR FLOW) และแบบระบายอากาศทั้งพื้นที่ (FREE BLOW)