thai engineering

การระบายอากาศแบบทําให้เจือจาง (Dilution Ventilation)

เป็นชนิตของการระบายอากาศ ที่ทําเสริม เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อการ ระบายอากาศ แบบธรรมชาติ ไม่พอเพียง หรือมีข้อจํากัดต่างๆ ไม่สามารถใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติได้ หรือ มีการใช้อาคาร ผิดวัตถุประสงค์ไป มีการต่อเติม มีการขยายพื้นที่ มีการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มเติมมา จํานวนคน เพิ่ม มากขึ้น ระบบระบายอากาศเดิมที่ออกแบบสร้างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จําเป็นต้องทําเสริมเป็นการระบายอากาศ เพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษ ซึ่งปนเปื่อนอยู่ในอากาศภายในสถานประกอบการ โดยอาศัยหลักการทําให้มลพิษเจือจางลงด้วยอากาศทีบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทั้งอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ ลดปริมาณมลพิษ ที่ไม่เป็นพิษภัยทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญเท่านั้น เช่น กลิ่นควันอัน
ไม่พึงประสงค์ หรือ ระบายอากาศเพื่อป้องกันการเกิดอัตคีภัย การระเบิด โดยการควบคุมระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศบางประการ ไม่ให้อยู่ในระดับที่ติดไฟหรือระเบิด วิธีการคําเนินการอาจ จะเลือกใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ หรือ การใช้อุปกรณ์เครื่องกล เช่นพัดลมระบายอากาศติดตั้ง เพิ่มเติม เพื่อช่วยการระบายอากาศให้เพียงพอ