thai engineering

การระบายอากาศโดยทั่วไปแบบธรรมชาติ (General Natural Ventilation)

เป็นวิธีการที่ใช้กันมากโดยอาศัยหลักการเคลื่อนไหวของอากาศแบบธรรมชาติ โดยอาศัยหลักความดันที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ ทิศทางในการไหลของอากาศ แรงยกตัวของอากาศอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เป็นหลักการที่วิศวกร สถาปนิกใช้ในการออกแบบอาคารสถานที่ต่างๆ

พื้นฐานของการระบายอากาศด้วยวิธีนี้เป็นการเคลื่อนย้ายถ่ายเทอากาศเข้าและออกจากบริเวณทั่วๆไปในอาคาร เช่น ในห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสบายของผู้ที่อยู่ในบริเวณนัน

โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการระบายอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิและกลิ่นภายในอาคาร หรือ สํานักงานข้อมูลที่ใช้นั้นแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ เช่นกําหนดอัตราการระบายอากาศ ระหว่าง 5-7 ลูกบาศก์เมตรต่อคน ในการระบายอากาศของห้องที่ไม่มีผู้สูบบุหรี และ เพิ่มมากขึ้นระหว่าง 25 ถึง 40 ลูกบาศก์เมตรต่อคน เมื่อมีการสูบบุหรี่ของคนที่ใช้พื้นที่นั้นเป็นต้น