thai engineering

การขนถ่ายวัสดด้วยลม

ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมมีหลักการทีทํางานที่ง่าย และ เหมาะสมกับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (Bulk Material) ซึ่งวัสดุจะอยู่ในรูปของเม็ดและผง ไปตามท่อโดยลมทีมีความดันบวก (Pressure) หรือความดันลบ (Vacuum) และยังสามารถใช้ขนวัสดุชนิดต่างๆได้มากมาย มีใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตร เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ในบางกรณีอาจใช้ก๊ําซไนโตรเจน หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ แทนลมได้

ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกระบบขนถ่ายวัสดุเราครวรู้ถึง คุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของระบบก่อนจึงจะทําให้เรวาสามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ข้อดี และ ข้อเสียของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมสามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อดี

 1. ให้ความปลอดภัยกัมผู้ปฏิบัติงานสูง เมื่อเทียบกับ ระบบขนถ่ายแบบอื่น เพราะไม่ต้องใช้คนซึ่งอาจได้ รับอันดราย จากฝุ่น หรือสารพิษต่างๆ
 2. ช่วยทําให้สภาพที่ทํางานปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะ วัสดุอยู่ในท่อมิดขิด และ ยังลดเสียงดังขณะขนถ่ายด้วย
 3. ประหยัดราคาในการสั่งซื้อ เนื่องจากไม่ต้องใช้ภาชนะบรรจ เช่น ถุง กระสอบ ฯลฯ
 4. ประหยัดค่าแรงงานในการขนวัสดุ เนื่องจากไม่ต้องใช้คนงานในการแบก หรือ ขนวัสดุ
 5. ลดการสูญเสียวัสดุจากการรั่วหรือตกค้างในภาขนะบรรจุ
 6. บ่ารุงรักษาและควบคุมได้ง่าย เพราะสามารถทํางานด้วยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ง่าย
 7. ปรับเปลี่ยนทิศทางการขนถ่ายได้ง่ายโดยการเปลี่ยนทิศทางท่อขนวัสดุ
 8. ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

ข้อเสีย

 1. ใช้กําลังงานในการขนถ่ายสูง
 2. อาจเกิดการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ง่ายเมื่อใช้กับวัสดุที่มีความคม
 3. การออกแบบที่ไม่ถูกต้องอาจทําให้วัสดุเกิดการแตกหักได้
 4. ระยะทางในการขนถ่ายจํากัด
 5. ตามธรรมชาติของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมเป็นเรื่องที่ขับซ้อนมาก ทําให้ด้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญสูง เพื่อออกแบบใช้งาน และบํารุงรักษาระบบ

การที่ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมใช้กําสังงาน ในการขนถ่ายสูงทําให้เหมาะสมกับการขนถ่ายวัสดุที่มีระยะทางขนถ่ายไม่ไกลมากนัก ข้อจํากัดของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมจะขึ้นอยู่กับข้อจํากัดทางด้านเศรษฐศาสตร์มากกว่า ข้อจํากัดทางเทคนิคซึ่งหมายความว่าเราสามารถขนถ่ายวัสดุเป็นระยะทางไกลๆด้วยอัตราขนมากๆได้ด้วยการใช้ปั๊มลมขนาดใหญ่ที่สามารถทําความดันได้สูงๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้กับการขนถ่ายวัสดุด้วยอุปกรณ์ลําเลียงชนิดอื่นๆแล้ว จะใช้พลังงานในการขนถ่ายวัสดุสูงกว่าในบางกรณีจึงอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม อย่างไรก้อตามจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันทําให้ระบบขน ถ่ายวัสดุด้วยลมใช้พลังงานในการขนถ่ายน้อยลง เราจึงสามารถใช้ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมขนวัสดุที่เป็นถ่านหินที่มีขนาดโตถึง 40 มม. ด้วยระยะทางแนวดิ่งสูงถึง 300 เมตร ระยะทางดามแนวราบถึง 3000 เมตรการใช้งานระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการขนถ่ายวัสดุที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ทําให้ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมเป็นตัวเลือกแรกๆ สําหรับการพิจารณาเลือกระบบขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล