thai engineering

Cyclone

เป็นเครื่องกําจัดฝุ่นเชิงกลที่ใช้กลไกในการจับ อนุภาคฝุ่น คือ

  1. แรงหนีศูนย์กลาง หรือแรงเหวี่ยง
  2. แรงโน้มถ่วง

หลักการทํางานไซโคลนประกอบด้วย สัดส่วน ทรงกระบอก และมีปลายเป็นรูปโคน อากาศเข้าสู่ไซโคลน ในแนวสัมผัสที่ใกล้ส่วนบนของไซโคลนด้วยความเร็วประมาณ 30 เมตรต่อวินาที เมื่อ อากาศผ่านเข้ามาในไซโคลนจะเกิดกระแสวนขึ้น ทําให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเหวี่ยงอนุภาค ไปยังผนังของไซโคลน ตกกระทบด้วยแรงโน้มถ่วงลงสู่ส่วนปลายของโคนไปยังถังพัก

ชนิดไซโคลนแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ตามวิธีการให้อากาศเข้าสู่เครื่อง เพื่อให้เกิดการหมุนวน คือ

  1. ไซโคลนที่อากาศไหลเข้าตาม แนวเส้นสัมผัส (tangential entry cyclone)
  2. ไซโคลนที่อากาศไหลเข้าตามแนวแกน (axial entry)

ประเภทของการนำไปใช้งาน

ส่วนใหญ่ ไซโคลน ทํามาจากโลหะ เหล็ก และ สแตนเลส หรือ อโลหะ เช่น เซรามิค เพื่อป้องกันการขัดสีของการกักกร่อน และ สึกกร่อน รวมถึง งานที่ต้องทนอุณหภูมิสูง ผิวภายในของไซโคลนต้องเรียบ