thai engineering

เครื่องจับฝุ่นด้วยหยดน้ำ หรือ สครับเบอร์

         หลักการทํางานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ของเหลวดักจับฝุ่น หรืออนุภาคขนาดเล็กและจับก๊าซมลพิษจากกระแสก๊าซได้ในขณะเดียวกัน โดยฉีดของเหลว เป็นละอองฝอยสู่กระแสก๊าซ หรือใช้กระแสก๊าซไหลผ่านฟิลม์ของเหลวด้วยความเร็วสูง หรือไหลผ่านชั้นวัสดุที่มีของเหลวเคลื่อนที่อยู่เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ใกล้ละอองหรือหยดน้ำจะสัมผัสกับละอองนํ้าด้วย

กลไกหลัก 3 อย่างคือ

  1. กระทบเนื่องจากความเฉื่อย
  2. การสกัดกั้น
  3. การแพร่                                                                                                                                            โดยทั่วไปกลไก ของการกระทบเนื่องจากความเฉื่อย เป็นกลไกการจับอณุภาคที่สําคัญที่สุดของสครับเบอร์ เมื่อกระแสก๊าซมีความเร็วมากกว่า 0.3 m/s หยดน้ำที่จับอนุภาคไว้แล้วนั้นจะถูกแยกออกจากกระแสก๊าซโดยแรงโน้มถ่วง หรือใช้กระแทกแผ่นกั้น (Baffles) หรือโดยแบบรีด

ในการดักฝุ่นด้วยสครับบอร์ มี 3 ขั้นตอนคือ

  1. อนุภาคสัมผัสและดักจับ ด้วย หยดของเหลว หรือ ฟิลม์ของเหลว
  2. แยกของเหลวออกจากกระแสก๊าซ
  3. บําบัดของเหลวทีจับฝุ่น (น้ำเสีย) ก่อนระบายทิ้ง

ในขั้นตอนแรก อนุภาคจะสัมผัส และ ถูกดักจับในเครื่องสครับเบอร์ ที่นิยมใช้กันคือ เวนจูรี่สครับเบอร์
สคับเบอร์มีสองแบบ คือ แบบเพลท และ แบบสเปรย์

ในขั้นตอนที่สอง ใช้เครื่องดักละอองนํา (Mist Eliminator) ที่ติดบนเครื่องสครับเบอร์เพื่อแยกหยดน้ำออกจากกระแสก๊าซ

ในขั้นตอนที่สาม ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องตกตะกอน (Clarifier) เครื่องกรอง (Vacume Filter) และบ่อพัก (Setting pond) เพื่อบําบัดน้ำเสียที่ออกจากสครับเบอร์

ระบบของสครับเบอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ ได้แก่ ปั๊ม พัดลม อุปกรณ์ป้อนสารเคมี ระบบท่อ และ อุปกรณ์ตรวจวัด (Instrument) สําหรับสครับเบอร์ทีใช้ดักจับฝุ่นทีมีขนาดเล็กมาก เล็กกว่า 1 ไมครอน มักติดตั้งอุปกรณ์ สําหรับหล่อเย็นก๊าซก่อนเข้า สครับเบอร์และอุปกรณ์หล่อเย็นของเหลวเพื่อไม่ให้ไอน้ำควบแน่น