thai engineering

บริษัทให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ

 • ตรวจวัดฝุ่นละอองมาตรฐาน US EPA Method 5
 • ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มาตรฐาน US EPA Method 6
 • ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มาตรฐาน US EPA Method 7
 • ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซตดต์ มาตรฐาน US EPA Method 10

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน

 • ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ากว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
 • ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ากว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 • ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
 • ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (PM10)

บริการออกแบบและดูแลระบบบําบัดน้ำเสีย

 • ระบบบําบัดทางเคมี

การตรวจวัดประเมิน ระบบระบายอากาศ

 • วัดความเร็วลมอัตราการไหลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศระบบกําจัดมลพิษ

การตรวจวัดประเมินคุณภาพอากาศภายใน

 • อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
 • ความเร็วลม
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนนอกไซด์          
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศ                    
 • ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ
 • ตรวจวัดหาปริมาณออกซิเจนก๊าซไอละอองฝุ่นสารเคมีที่อาจติดไฟหรือ

รับบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

 • การวัดความเข้มของแสงสว่าง 
 •  การวัดสภาพความร้อน 
 • การวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่น
 • การวัดระดับเสียง
 • การวัดประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
 • ระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ระดับเสียงสูงสุด 
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารพิษ ก๊าซพิษ
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆ
 • การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศและประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละออง
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์
 • ปริมาณความเข้มข้นของสาร Organic Vapor
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารโลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
 • ความทึบแสง 
 • การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
 • คุณภาพน้ำบริโภค
 • คุณภาพน้ำเน่าเสีย น้ำทิ้ง (ด้านกายภาพและเคมี, ด้านแบคทีเรีย)
 • ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ การตรวจวัดและประเมินสภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศเพื่อตรวจประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ ไม่มีบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้ปฏิบัติงาน