thai engineering

บริการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษา พัดลม Blower

พัดลม Blower คือชิ้นส่วนในระบบ Mechanic เชิงกลที่มีการ หมุน เคลื่อนไหว และ สั่นสะเทือน ดังนันความเสื่อมสภาพ ของชิ้นส่วนต่างของชิ้นส่วน จึงเกิดขึ้น ตามอายุและการใช้งาน ของชิ้นส่วนต่างๆ งานรับบริการของทางบริษัท มีดังนี้