การผสมคอนกรีต
        การผสมคอนกรีต เป็นการนำปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ น้ำยาผสมคอนกรีต
และวัสดุผสมอื่น ๆ ผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเคลือบหรือหุ้มผิวของมวลรวมทั้งหมดด้วยซีเมนต์เพสต์ และ
เพื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน อันจะส่งผลให้ได้คอนกรีตที่มี
คุณภาพดี

วิธีการผสมคอนกรีต สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ
        1.การผสมด้วยมือ เหมาะกับงานขนาดเล็กที่ไมเคร่งครัดเรื่องคุณภาพ
        2.การผสมด้วยเครื่อง เครื่องที่ใช้ทั่วๆ ไปจะเป็นแบบ Batch Mixer คือ
            ส่วนผสมจะถูกลำเลียงเข้าไปผสม จากนั้นจะถูกปล่อยออก  แล้วจึง
            ลำเลียงส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งเข้าผสมใหม่

เครื่องผสมคอนกรีต
        เครื่องผสมคอนกรีต ถ้าจำแนกตามลักษณะการผสมสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ
        1. Batch Mixer เป็นเครื่องผสมที่ผสมครั้งละ 0.5, 1 ลบ.ม. หรืออื่น ๆ
            ตามที่เครื่องสามารถจุได้
        2. Continuous Mixer เครื่องผสมชนิดนี้ จะผสมคอนกรีตอย่างต่อ
           เนื่องส่วนมากจะออกแบบไว้ใช้กับงานเฉพาะ เช่น ใช้กับงานเทคอน
           กรีตถนน หรือ สนามบิน เป็นต้น แต่ถ้าจำแนกตามรูปลักษณะของ
           เครื่องผสม สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

Drum Mixer และ Pan Mixer
        2.1 Drum Mixer สามารถจำแนกออกได้อีก 3 ประเภท คือ
           Tilting Drum Mixer เครื่องผสมแบบนี้ ตัว Drum สามารถเอียง
ได้สำหรับการเทคอนกรีตออก ใบกวนอยู่ภายในการคายคอนกรีตออกทำได้
รวดเร็วและไม่เกิดการแยกตัว ดังนั้นเครื่องผสมแบบนี้จะเหมาะสำหรับผสม
คอนกรีตที่มีความสามารถเทได้ต่ำ ๆ หรือส่วนผสมที่ใช้หินขนาดใหญ่

           Non-Tilting Drum Mixer แกนของเครื่องผสมจะอยู่ในแนวนอน
ตลอดเวลา การปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมทำโดยการสอดรางเข้า
ไปใน Drum หรือโดยการหมุน Drum กลับทิศทาง เนื่องจากอัตราการ
คาย คอนกรีตที่ช้า ดังนั้นอาจมีการแยกตัวเกิดขึ้นได้ เพราะหินอาจ
ถูกปล่อยออกมาช้าส่วนการใส่วัตถุดิบลงในเครื่องผสมทำโดยใช้
Loading Skip

           Stationery Drum Mixer หรือ Horizontal Shaft Mixer
เครื่องผสมแบบนี้ ตัว Drum จะไม่เคลื่อนที่ มีเพียงใบกวนด้านในที่เคลื่อน
ที่ซึ่งแตกต่างจากเครื่องผสม 2 ชนิดแรกที่ตัว Drum และใบกวนหมุนไป
พร้อม ๆ กัน เครื่องผสมชนิดนี้ ประกอบด้วย Drum ทรงกระบอกวางอยู่ใน
แนวนอนและมีเพลาวางตัวอยู่ใน แนวนอน โดยมีใบกวนติดอยู่ซึ่งอาจเป็น
เพลาเดียว หรือเพลาคู่ เครื่องผสมชนิดนี้ นิยมใช้ในโรงงานคอนกรีตผสม
เสร็จ เพราะสามารถผสมได้ทีละมาก ๆ ใช้เวลาผสมน้อย และคายคอนกรีต
ออกได้ง่าย

        2.2 Pan-Type Mixer เป็น Forced-Action Mixer แตกต่างจาก Drum Mixer ซึ่งคอนกรีตใน Drum จะตกลงอย่างอิสระ เครื่องผสมแบบนี้
ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ คือ Circular Pan และมีใบกวนติดอยู่กับแกน และจะหมุนรอบแกนที่ตั้งได้ฉากกับแกนของ Pan Mixer บางชนิด Pan จะหมุน บางชนิดใบกวนจะหมุน และมีบางชนิดที่ทั้ง 2 สิ่งหมุนสวนทิศทางกันในเวลาเดียวกัน คอนกรีตจะถูกผสมอย่างดีมาก เครื่องผสมแบบนี้จะมีอุปกรณ์ที่ปัดมอร์ต้าไม่ให้ติดข้าง Pan Mixer

การป้อนวัตถุดิบลงเครื่องผสม ทั่ว ๆ ไปจะมีขั้นตอนดังนี้
        1. เติมน้ำประมาณ 10% ลงในเครื่องผสมเสียก่อน
        2. ป้อนมวลรวม อันได้แก่หินและทราย เข้าเครื่องผสม
        3. เริ่มเติมปูนซีเมนต์หลังจากป้อนมวลรวมเข้าไปแล้ว 10%
        4. เติมน้ำ 80% ระหว่างการป้อนวัสดุอื่น ๆ และเติมน้ำ 10% สุดท้าย             เมื่อป้อนวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดเข้าเครื่องแล้ว
        5. หากมีการใส่น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทผง ควรผสมรวมกับ
            ปูนซีเมนต์ก่อน หากเป็นของเหลว ควรละลายน้ำยาผสมกับน้ำ

เวลาในการผสม
        - ชนิดและขนาดของเครื่องผสม
        - สภาพของเครื่องผสม
        - อัตราการหมุนของเครื่อง
        - ปริมาณคอนกรีตที่ผสม
        - ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้
มาตรฐานของอเมริกา แนะนำให้ใช้เวลาอย่างน้อย 1 นาที ในการผสมคอนกรีตภายใน 1 ลบ.ม. แรก และเพิ่มเวลา 20 วินาทีต่อปริมาณคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น 1 ลบ.ม. เวลาผสมสูงสุดไม่ควรเกิน 5 นาที


 
 
 
 
 
 
The capacity of   concrete mixer  (cubic meter) Minimum time ( minute)
1 1.00
1.5 1.25
2.5 1.50
3 1.75
4 2.00
4.5 2.25